El 12 de enero de 1425, el Conde Juan de Egipto el Menor, el primer gitano que entró en la Península Ibérica según consta en los archivos históricos, fue recibido en la villa de Alagón (Zaragoza) por el Rey de la Corona de Aragón, Alfonso V, quien le hizo entrega de un salvoconducto que autorizaba a esta comitiva de gitanos a recorrer las tierras del reino para llegar a Santiago de Compostela, a donde se dirigían en peregrinación.

En el documento, emitido hace exactamente 595 años, se solicitaba a las autoridades de los lugares por donde pasaran los «egiptianos», término del que derivó la palabra gitano, que les trataran con benevolencia y que fuesen bien atendidos en sus peticiones.

TRANSCRIPCIÓN LITERAL

Johannes de Egipto

N’Alfonso, etc. Als nobles, amats e feels nostres universes e sengles governadors, justicies, veguers, sotsveguers, batles, sotsbatles, e altres qualsevol officials e subdits nostres, e encara qualsevol guardes de ports  e coses vedades en qualsevol parts de nostres regens e terres al qual o als quals les presents pervendran e seran presentades o als loctinents de aquells, salut e dilecció. Com l’amat e devot nostre don johan de Egipte Menor, de nostra licència anat en diverses parts, entena passar per algunes parts de nostres regnes e terres, e vullam  aquell èsser bentractar e acollit, a vosaltres e a cascun de  vos dehim e manam expressament e de certa sciència, sots incorriment de nostra ira e indignació que lo dit don Hohan de Egipte e los que ab ell iran e l’acompayaran, ab totes ses cavalcadures, robes, bens, or, argent, beaces e altres qualsevol coses que ab si portaran, lexets anar, estar e passar per qualsevol ciutats, viles, lochs e altres parts de nostra senyoria salvament e segura, tota contradicció, impediment e contrast remoguts. Povehints e donants a aquells segur passatge e conduyt si e quan per lo dito non Johan request no serets durant lo present nostre salvoconduyt, lo qual volem que dur per tres mesos (1) del dia de la data de la present en avant continuament comptadors. Dada en Çaragoça sots nostre segell secret a XII dies de janer en l’any de la nativitat de Nostre Senyor Mil CCCCXXV (2) Rex Alfonsus.